Данни за проекта

Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"

Финансираща програма: национална - ЕСФ, ОПРЧР; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Общата цел на проекта е да подобри качеството на образователните услуги, предоставяни от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", посредством усъвършенстване на системите за управление и подобряване на присъщите дейности на Университета.

Специфични цели на проекта:
 Специфичните цели на проекта са: -Постигане на ефективно планиране на процесите, оптимизиране на използвания ресурс и навременно отчитане и контрол на дейностите на кандидата, чрез анализ на данните, използвани от университетските системи и изисквани от външни организации и институции, осигуряване на централизираната им събираемост и регламентиране на отговорностите за въвеждане на информацията между съответните лица; - Подобряване организацията на работа в Университета, повишаване ефективността и проследимостта на информацията, гарантиране качеството на обслужването и удовлетвореността на студенти, преподаватели и служители, посредством разработване на Интегрирана управленска информационна система, изградена на модулен принцип; - Повишаване качеството на управленските решения в рамките на Университета, чрез внедряване на механизми за обратна връзка от заинтересованите страни, в частност завършилите студенти; - Запознаване на целевите групи с усъвършенстваната система за управление във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", чрез провеждане на обучителни семинари и дейности по популяризиране на проектните резултати.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Подготовка, организация и управление на проекта.122Дейността e реализирана от определения екип за управление на проекта - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".
Подготовка и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители. 416Дейността е реализирана от юристите по проекта
Анализ на данните, използвани от университетските системи и изисквани от външни организации и институции.1617Дейността е реализирана от Външен изпълнител - "АдминСофт" ЕООД (определен по реда на ЗОП) и от експерти на бенефициента по проекта - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".
Доставка и инсталиране на ДМА и ДНА.1517Дейността е реализирана от Външен изпълнител - „Вали Компютърс“ ООД (определен по реда на ЗОП)
Разработване на Интегрирана управленска информационна система за повишаване качеството на управлението във ВТУ. 1619Дейността е реализирана от Външен изпълнител - "АдминСофт" ЕООД (определен по реда на ЗОП) и от експерти на бенефециента по проекта - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".
Разработване и внедряване на механизъм за обратна връзка от заинтересованите страни, в частност завършилите студенти.1619Дейността е реализирана от Външен изпълнител - "АдминСофт" ЕООД (определен по реда на ЗОП)
Провеждане на обучителни семинари за запознаване на целевите групи с усъвършенстваната система за управление във ВТУ.1622Дейността е реализирана от Външен изпълнител - „ФАБЕР - ПРИНТ“ ЕООД (определени по реда ЗОП) и от експерти на бенефициента по проекта - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".
Информиране и публичност.122Дейността е реализирана от Външен изпълнител - „Екслибрис Студио“ ЕООД (определен по реда на ЗОП).
Одит на проекта.  Дейността е реализирана от Външен изпълнител - „ОДИТ КОНСУЛТ КОНТО“ ЕООД (определен по реда на ЗОП)
проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ Преподавател Ръководител
гл.ас. д-р Лъчезар Иванов Лазаров Преподавател Координатор програмно и техническо осигуряване
Райна Борисова Витанова Служител Координатор административно осигуряване
Калинка Пламенова Атанасова Служител Експерт
Магистър Галя Маринова Минкова Служител Експерт
Станислав Руменов Цветанов Служител Експерт
Магистър Румяна Кирилова Миланова Служител Експерт
Димитринка Кирилова Влайчева Служител Експерт
Венелина Тодорова Тодорова Служител Експерт
проф. дн Мария Минкова Павлова Преподавател Експерт
Мирослава Красимирова Бодурова-Енева Служител Експерт
Миглена Кирилова Стефанова Служител Експерт
Елена Христова Тодорова Служител Експерт
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014